PRIVACYREGLEMENT

Privacyreglement Starsource.

In dit Privacyreglement gebruikt Starsource een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite in jouw browser wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de internetsite van Starsource registreert;

Reglement: dit privacyreglement, waaronder begrepen ook de activiteiten van PrachtIk;

Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement

Starsource mag de gegevens die je aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Starsource de plicht om haar cliënten:

• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Starsource worden verwerkt;

• te melden wie de gegevens kunnen inzien;

• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Starsource vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Starsource in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Starsource expliciet om jouw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Starsource gebruikt en het doel van het gebruik

Starsource verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je:

• Cliënt wordt of bent van Starsource;

• een zakelijke relatie bent van Starsource

• (via het contactformulier) contact met Starsource opneemt.

Starsource verzamelt (mogelijk) jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres als je cliënt bent. Wanneer je jouw pasfoto met ons deelt in het kader van een coaching traject verzamelen we die ook. Daarnaast worden persoonlijke gegevens, waaronder mogelijk gegevens over jouw gezondheid en financiële situatie, verzamelt in het kader van een coaching traject.

Starsource verzamelt (mogelijk) jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres als je een zakelijke relatie bent.

Starsource verzamelt (mogelijk) jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres als je contact opneemt via het contactformulier.

Deze gegevens stellen Starsource in staat om:

• de overeenkomst die cliënten met Starsource sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;

• de dienstverlening te kunnen leveren;

• cliënten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;

• de dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;

• jou op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Starsource verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Starsource, tenzij:

• een wettelijk voorschrift dat verplicht;

• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Starsource met jou heeft gesloten;

• je daarvoor toestemming hebt gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Starsource verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Starsource worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Starsource beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

• het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Starsource om in te loggen in het digitale systeem;

• een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor Starsource ten aanzien van alle aan Starsource verstrekte persoonsgegevens;

• technische maatregelen door Starsource overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. Starsource bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor een goede bedrijfsvoering, met in achtneming van een redelijke termijn. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Starsource zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Jouw rechten als betrokkene

• Het recht op informatie. Je hebt het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel.

• Inzagerecht. Je hebt het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.

• Het recht op correctie en verwijdering. Je hebt het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;

• Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heb je het recht om je tegen de

verwerking van jouw gegevens te verzetten.

• Het recht op dataportabiliteit. Je hebt het recht om persoonsgegevens die van jou worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.

• Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een

geautomatiseerd besluit heb je het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Mocht je gebruik willen maken van genoemde rechten dan kun je per e-mail een verzoek sturen naar info@starsource.nl. Als jouw verzoek wordt afgewezen dan zal dat worden onderbouwd. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht daarover van Starsource.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met Starsource en probeert Starsource er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wil je bezwaar maken tegen de nieuwsbrief door Starsource? Ook daarvoor kun je contact met Starsource opnemen.

Uiteraard zal Starsource ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

De actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Starsource.

Privacyreglement Starsource versie november 2020.